Інформація для авторів

УМОВИ ПУБЛІКАЦІЇ СТАТЕЙ У НАУКОВО-ПРАКТИЧНОМУ ЖУРНАЛІ «ЧАСОПИС ЦИВІЛІСТИКИ»


«Часопис цивілістики» – це юридичний науково-практичний фаховий журнал, заснований у 2006 р.


У журналі висвітлюються актуальні питання теорії цивілістики, практичної та порівняльної, історичної цивілістики, актуальні проблеми приватного права.


Деякі випуски журналу є тематичними. Темою наступного номера, якій буде присвячено окремий розділ: «Римське право як підґрунтя сучасного права Європи»


Науково-практичний журнал «Часопис цивілістики є фаховим виданням на підставі Наказу МОН України від 14 лютого 2014 року № 153 (додаток № 7).


До друку приймаються статті докторів наук, кандидатів наук, молодих науковців (ад’юнктів, аспірантів, здобувачів), а також інших осіб, які мають вищу освіту та займаються науковою діяльністю.


Редакція залишає за собою право на рецензування, редагування, скорочення і відхилення статей. За достовірність фактів, статистичних даних та іншої інформації відповідальність несе автор. Передрук матеріалів журналу дозволяється тільки з дозволу автора і редакції.


ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ СТАТЕЙ


Просимо вас дотримуватися правил підготовки, комплектації та оформлення рукописів для публікації у Науково-практичному журналі «Часопис цивілістики» Авторські рукописи мають бути оформленими відповідно до державних стандартів і відповідати вимогам Постанови ВАК України №7-05/1 від 15.01.2003 р.:


1. Вимоги до оформлення тексту рукопису.
1.1. Папір формату А4. Параметри сторінки: верхній і нижній береги – 20 мм, лівий – 30 мм, правий – 15 мм; шрифт – Times new roman, 14 pt.; інтервал між рядками – 1,5.
1.2. Посилання на джерела необхідно робити по тексту у квадратних дужках із зазначенням номерів сторінок відповідно джерела. Наприклад, [1, с. 12].
1.3. Авторські примітки оформлюються наприкінці сторінок з використанням символу * як знаку виноски.
1.4. Бібліографічні описи джерел мають обов’язково містити прізвище та ініціали авторів, назви їхніх праць, місто та рік видання, видавництво, кількість сторінок видання.
Список використаних джерел подається наприкінці статті в порядку згадування джерел відповідно до стандартів бібліографічного опису (див.: стандарт «Бібліографічний запис. Бібліографічний опис» (ДСТУ 7.1:2006 та Форма 23, затверджена наказом ВАК України від 29 травня 2007 року № 342)

2. Обсяг авторських рукописів. Обсяг статті – до 10 стор.; наукових повідомлень, рецензій тощо – до 3 стор. Мінімальний обсяг статті 9 стор.


2. Наукові статті мають містити такі необхідні елементи:
- постановку проблеми у загальному вигляді та її зв’язок із важливими науковими чи практичними завданнями;
- аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано розв’язання даної проблеми і на які спирається автор, виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, котрим присвячується стаття;
- формулювання цілей статті (постановка завдання);
- виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів;
- висновки з даного дослідження і перспективи подальших розвідок у даному напрямку.


3. Технічні умови:
- стаття обов’язково повинна містити УДК;
- стаття обов’язково повинна містити анотації та ключові слова українською, російською та англійською мовами, переклад назви статті і ПІБ повністю на англійську мову; обсяг анотації – мінімум 70 слів, кількість ключових слів – мінімум 5 слів.


4. Мова публікацій: українська, російська, англійська.


Завантажити зразок оформлення статті